Süleyman Askeri Bey’in Irak’a Tayini

Süleyman Askeri Bey'in Irak'a Tayin Emri

Süleyman Askeri Bey’in Irak’a Tayin Emri

Süleyman Askeri Bey’in Irak ve Havalisi Kumandanlığına Tayini

Irak ve Havalisi Kumandanlığı’na Basra Fırka Kumandanı Süleyman Askeri Bey’in tayin edildiğine dair Sadrazamlık makamından Harbiye Nezareti’ne yazılan yazı (23 Aralık 1914).

Daire-i Sadaret

Umur-ı Mühimme Kalemi

Evrak numarası: 2405

Kalem numarası: 2043

Tarih-i tebyiz: 5 Safer sene [1]333 – 10 Kanun-ı Evvel sene [1]330

Harbiye Nezareti Vekalet-i Celilesi’ne

7 Kanun-ı Evvel [1]330 tarihli ve 768 numaralı tezkire-i aliyyelerine cevabdır.

Irak ve Havalisi Kumandanlığı’na Basra Fırkası Kumandanı Süleyman Askeri Bey’in tayini hususuna bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı Padişahi şeref-müte’allik buyurularak suret-i musaddakası leffen taraf-ı ailelerine irsal kılınmışdır, efendim.

10 Kanun-ı Evvel sene [1]330 tarihli irade-i seniyye üzerine

Süleyman Askeri Bey

Süleyman Askeri Bey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site İçi Arama
Reklam
Reklam

Kut'ül Amare Asla Unutulmayacak! - www.kutulamare.gen.tr